Termékdíjraktár engedélyeztetése

Alanyi feltételek
Termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelmet gazdálkodó szervezet nyújthat be. A gazdálkodó szervezet a Pp. 396. § szerint értelmezendő, vagyis: gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Egyéni vállalkozó pedig nem más, mint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 17. pontja által meghatározott személy.

A környezetvédelmi termékdíj eljárási szabályai alapján a termékdíj raktár üzemeltetési engedély benyújtásakor, valamint az engedélyezési eljárás során az általános szabályoknál – termékdíj-kötelezettségek teljesítésénél már megszokott módon – az Art. képviseletre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Egyéni vállalkozó kérelmezőt képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja, képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász,  dószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú személy képviselheti. Gazdálkodó szervezet kérelmezőt képviseleti joggal rendelkező személy vagy munkaviszonyban álló jogtanácsos, a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott, megbízás alapján eljáró  jogtanácsos, továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja, termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is képviselheti. Lényeges a képviselet formai meghatározása is, hiszen ha a termékdíj raktár üzemeltető (illetve leendő üzemeltető) saját maga nem kíván vagy nem tud eljárni, akkor a képviseletének ellátására állandó meghatalmazást, megbízást kell adnia ahhoz, hogy a hatóság előtt a „külsős személy” elláthassa a kérelmező (leendő termékdíj raktár üzemeltető) képviseletét. Mindezen túl az is kiemelendő, hogy a képviselet ellátása akkor lesz jogszerű, ha a meghatalmazás, megbízás tényét az adóhatósághoz jog és szakszerűen az arra rendszeresített nyomtatványok (EGYKE) kitöltését követően bejelentik. Az állandó meghatalmazás, megbízás kitöltését követően jelenti be. Ha az állandó meghatalmazást, megbízást a kérelmező képviselője jelenti be, az adóhatóság a bejelentésről a kérelmezőt írásban értesíti. A termékdíj raktár üzemeltetését kérelmező, az engedély kiadását követően pedig az üzemeltető a meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását haladéktalanul köteles  bejelenteni az adóhatósághoz, sőt a képviseleti jog megszűnését a meghatalmazott, megbízott is bejelentheti az adóhatóságnál. A képviseleti jog keletkezése és megszűnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő bejelentéstől hatályos, azonban a képviseleti jog megszűnésének bejelentése napján a meghatalmazottat még az adóhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni.

 Termékdíj raktár üzemeltetés engedélyezésére irányuló kérelemben a kérelmezőnek azon túl, hogy gazdálkodó szervezet státuszban van meg kell felelnie az alábbi feltételeknek.

• Termékdíj raktár működésére szolgáló ingatlan jogszerű használata! Az ingatlan használatának jogszerűségét az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok, vagy a használatot igazoló okiratokkal kell tudni igazolni. Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény értelmében az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogok, illetőleg annak jogosultjai jegyezhetők be. Ilyenek lehetnek:

1. tulajdonjog, illetőleg állami tulajdonban álló ingatlan esetében az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet, és a vagyonkezelői jog, helyi önkormányzati tulajdon esetében a vagyonkezelői jog,
2. a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog,
3. megállapodáson és bírósági határozaton alapuló földhasználati jog,
4. haszonélvezeti jog és használat joga,
5. telki szolgalmi jog,
6. állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintaterek, valamint villamosberendezések elhelyezését biztosító használati jog, továbbá vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, valamint törvény rendelkezésén alapuló közérdekű szolgalmak és használati jogok,
7. elő- és visszavásárlási, vételi, valamint eladási jog,
8. tartási és életjáradéki jog,
9. jelzálogjog,
10. végrehajtási jog.
A termékdíj raktár üzemeltetésére szolgáló ingatlan leggyakoribb használati joga a gyakorlatban a tulajdonon és a bérleti szerződésen alapul, ebből következően ezen jogok igazolása nem okozhat gondot, mivel a tulajdoni lap és a bérleti szerződés a raktárüzemeltető részére rendelkezésre áll. Ha az ingatlan használata bérleti szerződésen alapul, akkor annak eredeti példányát az  engedélyezés vagy az üzemelés ideje alatt be kell tudni mutatni. A jogszerű használat egyes típusait az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza, és ezeket az ingatlanügyi hatóság a tulajdoni lapra – a kérelmező javára – be is jegyez, például tulajdonjog, vagyonkezelői jog, lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog, megállapodáson és bírósági határozaton alapuló földhasználati
jog, haszonélvezeti jog és használat joga. Azonban néhány típust, melyeket az ingatlan nyilvántartás nem tartalmaz, a kérelmezőnek külön okirattal kell igazolnia. Lényeges, hogy az ingatlan-nyilvántartásban nem lévő használatot jellemzően szerződéssel, például: bérleti szerződéses jogviszony, lízingbe vétel esetében, míg különös esetekben bírósági vagy egyéb hatósági döntéssel

igazolható.
• Olyan nyilvántartási, bizonylati rendszert alkalmazása, amelynek alapján a felhasznált, előállított, feldolgozott, alkotórészként, tartozékként más termékbe beépített, újbóli felhasználásra előkészített, raktározott termékdíjköteles termék mennyiségi számbavétele ellenőrizhető! A nyilvántartási és bizonylatolási rendszert , a termékdíj raktározási tevékenységek alapvető nyomonkövetését és nyomonkövethetőségét a nyilvántartási rendszer adja meg, ezért a jogszabályi előírások alapján a kérelmezőnek kötelező jelleggel informatikai alapokra helyezett nyilvántartását olyan részletesen kell megadnia, hogy abból minden egyes termékdíj raktári művelet pontosan lekövethető legyen, vagyis feleljen meg a Vhr. 2/E. § (1) bekezdés szerinti feltételeknek, illetve e jogszabályi hely kimutatása alapján a Vhr. 7. melléklet 1. pontjában meghatározott minimum rendszerkövetelménynek. A kérelmezőnek arra is készen kell állnia, hogy az állami adóigazgatóság a termékdíj raktár engedélyezési eljárása során a helyszíni ellenőrzés során megvizsgálja a kérelmező által megadott informatikai nyilvántartás meglétét és egyezőségét a kérelemben leírtakkal, illetve a jogszabályi rendelkezésekkel. Szintén lényeges szempont, hogy a kérelmezőnek a termékdíj raktárban tárolás, feldolgozás, előállítás, készletezés, alkotórészként, tartozékként más termékbe történő beépítés, illetve újbóli felhasználásra előkészítés alatt álló termékdíjköteles termékekről naprakész, eseményszerű számítógépes nyilvántartással kell rendelkeznie és a nyilvántartásnak a beszállítás, a kiszállítás és a raktáron belüli műveleteknél meg kell felelni a már említett Vhr. 7. számú melléklet 1. pontjában meghatározott feltételeknek,
sőt a termékdíj raktár nyilvántartásnak a termékdíj raktár engedélyese felelősségi körébe tartozó, vagyis az általa működtetett termékdíj raktárnak – nyomonkövetve a be- és a kiszállított, valamint a raktárban lévő termékdíjköteles termékeket – az aktuális raktárkészletet kell mutatnia.

 

 

- A kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóság felé nincs meg nem fizetett vám- vagy adótartozása – kivéve, ha arra részletfi zetést vagy fi zetési

halasztást engedélyeztek! Ezt az állami adóhatóság a nyilvántartásai alapján a kérelmezőre vonatkozó adatok szerint vizsgálja, ezért ezt a feltételt nem kell igazolni a termékdíj raktár üzemeltetésére vonatkozó kérelem benyújtásakor. 

- A kérelmező nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás alatt! Ezt a feltételt is az állami adóhatóság a nyilvántartásai alapján a kérelmezőre vonatkozó adatok szerint vizsgálja, így ezt sem kell igazolni a termékdíj raktár üzemeltetésére vonatkozó kérelem benyújtásakor. 

- Ipari termékdíj raktár esetében a kérelmező a termékdíj raktári engedély kiadásának évét követő évtől vállalja, hogy független könyvvizsgáló által hitelesített (auditált) mérleggel rendelkezik,

Ipari termékdíj raktár üzemeltetésének kérelmezése során a kérelmezőnek erről nyilatkoznia kell.